• گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی (دی ماه 1400)

  گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی (دی ماه 1400)

 • جلسه ملاقات مردمی دادستان و مقامات محترم قضایی دادسرای شهرستان اردکان

  جلسه ملاقات مردمی دادستان و مقامات محترم قضایی دادسرای شهرستان اردکان

 • عملیات قیرپاشی و آسفالت میدان ورودی روستا و انتهای بلوار عالم میرزا جمال پیشوایی

  عملیات قیرپاشی و آسفالت میدان ورودی روستا و انتهای بلوار عالم میرزا جمال پیشوایی

 • کسب پیروزی شیرین و درخشان تیم فوتبال شهدای ترک آباد

  کسب پیروزی شیرین و درخشان تیم فوتبال شهدای ترک آباد

 • شروع عملیات قیرپاشی و آسفالت میدان ورودی روستا

  شروع عملیات قیرپاشی و آسفالت میدان ورودی روستا

آخرین اخبار ترک آباد