آگهی مزایده فروش زمین مسکونی واقع در بافت قدیم روستا

🔸 دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد در نظر دارد زمین مسکونی واقع در خیابان آزادی کوچه شماره هشت، با کاربری مسکونی به صورت نقد از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 
🔸 لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده، ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار اولین آگهی (حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/10/23) به دهیاری ترک آباد مراجعه نمایند.
پنج شنبه 18 دی 1399 | بازدید : 204
   عدد "چهار" را وارد كنيد