گالری

مراسم کلنگ زنی مجتمع آموزشی پرورشی قرآن وعترت امام صادق(ع)