نانوایان

با توجه به صورت­جلسه شماره 1166 مورخ 26/09/1392 شورای اسلامی که با حضور کلیه نانوایان محترم روستا در محل شورای اسلامی تشکیل گردید، تصمیمات ذیل با نظر خود نانوایان در مورد زمان پخت نانوایان اتخاذ و همگی متعهد به رعایت آن گردیدند


نظرات و پیشنهادات خود را به رایانامه (ایمیل) دهیاری ارسال کنید.
dehyartorkabad@gmail.com