قوانین و مقررات

مجموعه قوانین شوراها

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
1358/8/ مصوب 24
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوري بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس
شوراي اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از
ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند .
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین
ناشی از آن معین می کند
 

آئین نامه اجرائی تشکیلات٬ انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخابات دهیار