آگهی استعلام بهاء امور جمع‌آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر محدوده خدماتی دهیاری روستای ترک‌آباد

بدینوسيله به اطلاع مي‌رساند؛ دهیاری ترک‌آباد در نظر دارد در اجراي صورتجلسه شماره 98/31 شورای اسلامي روستای ترک‌آباد، كليه امور مربوط به رفت و روب، جمع‌آوري و حمل و دفن زباله‌های محدوده خدماتی خود را از طریق استعلام بهاء  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
 
شرایط عمومی برای شرکت در استعلام بهاء :
 
1- ارائه اسناد استعلام بهاء  و قبول پاکت‌های پیشنهادی در دهیاری خواهد بود؛
2- دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود؛
3- نرخ پایه به ازای هرماه مبلغ 100.000.000 ريال تعیین می گردد ؛
4- برندگان اول و دوم و سوم استعلام بهاء  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد؛
5- محل اجرای کار روستای ترک­آباد می­باشد؛
6- مدت اجرای کار یک سال شمسی کامل می­باشد؛
7- پیشنهاددهنده بایستی 5% مبلغ برآوردی سالیانه (60/000/000 ریال) را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی در پاکت همراه با اسناد ارزیابی قراردهد؛
8- جهت دریافت اسناد استعلام بهاء  مبلغ 300،000 ریال به شماره‌حساب درآمد 19/54901814231597 پست‌بانک باجه ترک­آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
9- اسناد تا ساعت  11 صبح شنبه مورخ 1399/02/27 تحويل و در ساعت 12 صبح باز می‌گردد؛
10- برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید؛
11- شرکت کنندگان در استعلام باید دارای شرکت واجد صلاحیت باشند و به استعلام اشخاص حقیقی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛


یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 | بازدید : 400
   عدد "هشت" را وارد كنيد