آگهی مناقصه نوبت اول نگهداری و توسعه فضای سبز سطح روستای ترک آباد

بدينوسيله باطلاع مي­ رساند دهياري ترک آباد درنظر دارد در اجراي مصوبه شماره 180/97 مورخ 1397/12/24 شوراي محترم روستاي ترک­ آباد نگهداری و توسعه فضای سبز سطح روستای ترک­آباد را از طريق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شرایط عمومی برای شرکت در مناقصه:
  1. ارائه اسناد مناقصه و قبول پاکت‌ها پیشنهادی در دهیاری خواهد بود.
  2. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
  3. نرخ پایه به ازای هرماه مبلغ 120.000.000 ريال تعیین می­گردد ؛
  4. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  5. محل اجرای کار روستای ترک­آباد می­باشد؛
  6. مدت اجرای کار یک سال شمسی کامل می­باشد؛
  7. پیشنهاددهنده بایستی 5% مبلغ برآوردی (72.000.000 ريال) را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی در پاکت همراه با اسناد ارزیابی قراردهد.
  8. جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ300،000 ریال به شماره‌حساب درآمد 19/54901814231597 پست‌بانک باجه ترک­آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
  9. اسناد تا ساعت 11 صبح  یکشنبه مورخ 1397/12/26 تحويل و در ساعت 12 صبح بازمی‌گردد.
  10. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید.

یکشنبه 19 اسفند 1397 | بازدید : 60
   عدد "يك" را وارد كنيد