آگهی استعلام بهاء نگهداری و توسعه فضای سبز سطح روستای ترک آباد

بدينوسيله به اطلاع مي­رساند دهياري ترک آباد در نظر دارد در اجراي مصوبه شماره 98/31  شورای  اسلامی روستاي ترک­آباد نگهداری و توسعه فضای سبز سطح روستای ترک­آباد را از طريق استعلام بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط عمومی برای شرکت در استعلام بهاء:
 
 1. ارائه اسناد استعلام بهاء و قبول پاکت‌های پیشنهادی در دهیاری خواهد بود؛
 2. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود؛
 3. نرخ پایه به ازای هرماه مبلغ 120.000.000 ريال تعیین می گردد ؛
 4. برندگان اول و دوم و سوم استعلام بهاء هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد؛
 5. محل اجرای کار روستای ترک­آباد می باشد؛
 6. مدت اجرای کار یک سال شمسی کامل می باشد؛
 7. پیشنهاددهنده بایستی 5% مبلغ برآوردی (72.000.000 ريال) را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی در پاکت همراه با اسناد ارزیابی قراردهد؛
 8. جهت دریافت اسناد استعلام بهاء مبلغ300،000 ریال به شماره‌حساب درآمد 19/54901814231597 پست‌بانک باجه ترک آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
 9. اسناد تا ساعت  11 صبح شنبه مورخ 1399/02/27 تحويل و در ساعت 12 صبح باز می‌گردد؛
 10. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید؛
 11. شرکت کنندگان در استعلام باید دارای شرکت واجد صلاحیت باشند و به استعلام اشخاص حقیقی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛

یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 | بازدید : 485
   عدد "شش" را وارد كنيد