آگهی مناقصه نوبت اول امور جمع‌آوری و حمل زباله و رفت و روب معابر محدوده خدماتی دهیاری روستای ترک‌آباد

بدینوسيله به اطلاع مي‌رساند؛ دهیاری ترک‌آباد در نظر دارد در اجراي صورتجلسه شماره  180/97 مورخ 1397/12/24  محترم اسلامي روستای ترک‌آباد، كليه امور مربوط به رفت و روب، جمع‌آوري و حمل و دفن زباله‌های محدوده خدماتی خود را از طریق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
شرایط عمومی برای شرکت در مناقصه:
  1. ارائه اسناد مناقصه و قبول پاکت‌ها پیشنهادی در دهیاری خواهد بود.
  2. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود
  3. نرخ پایه به ازای هرماه مبلغ 120.000.000 ريال تعیین می¬گردد ؛
  4. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  5. محل اجرای کار روستای ترک­آباد می­باشد؛
  6. مدت اجرای کار یک سال شمسی کامل می­باشد؛
  7. پیشنهاددهنده بایستی 5% مبلغ برآوردی سالیانه (72/000/000 ریال) را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمینی در پاکت همراه با اسناد ارزیابی قراردهد.
  8. جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ300،000 ریال به شماره‌حساب درآمد 01/54901889678508 پست‌بانک باجه ترک­آباد واریز و فیش آن ارائه گردد؛
  9. اسناد تا ساعت 11 صبح یکشنبه مورخ 1397/12/26 تحويل و در ساعت 12 صبح بازمی‌گردد.
  10. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید.

یکشنبه 19 اسفند 1397 | بازدید : 71
   عدد "شش" را وارد كنيد