آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترک آباد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترک آباد
 
 1. آقای مرتضی اکبری ترک آباد فرزند حیدر کد نامزد 15
 2. آقای مهدی اکبری ترک آباد مشهور به مهدی عبدالله فرزند عبدالله کد نامزد 16
 3. آقای محمد حسین جعفری ترک آباد مشهور به حسین جن فرزند حسن کد نامزد 17
 4. خانم طاهره حیدری فرزند احمد کد نامزد 18
 5. آقای محمد شهبازی ترک آباد فرزند رضا کد نامزد 21
 6. آقای محسن شوازی ترک آباد مشهور به شیخ محسن فرزند احمد کد نامزد 24
 7. آقای حسین کلانتری فرزند محمدرضا کد نامزد 26
 8. خانم فاطمه کلانتری فرزند امراله کد نامزد 27
 9. آقای محمد علی کلانتری فرزند حسین کد نامزد 28
 10. آقای حسین محمدی ترک آباد مشهور به حسین صفر فرزند صفرعلی کد نامزد 29
 11. آقای رضا محمدی ترک آباد فرزند علی کد نامزد 41
 12. آقای محمدرضا میرجانی مشهور به سرهنگ میرجانی فرزند محمد علی کد نامزد 45
 13. آقای محمد علی میرجانی مشهور به حاجی میرجانی فرزند حسین کد نامزد 46
 14. آقای عباس یوسفی ترک آباد مشهور به جواد فرزند حسن کد نامزد 47

پنج شنبه 20 خرداد 1400 | بازدید : 88
   عدد "هفت" را وارد كنيد