آگهی نتیجه انتخابات روستای ترک آباد

 
1- آقای محسن شوازی ترک آباد نام پدر احمد دارای 869 رﺃی
2- خانم طاهره حیدری نام پدر احمد دارای 612 رﺃی
3- آقای محمد حسین جعفری ترک آباد نام پدر حسن دارای 589 رﺃی
4- آقای رضا حیدری ترک آباد نام پدر محمد علی دارای 393 رﺃی
5- آقای محمد شهبازی ترک آباد نام پدر رضا دارای 373 رﺃی
6- خانم فاطمه کلانتری نام پدر امراله دارای 304 رﺃی
7- آقای محمد علی میرجانی نام پدر حسین دارای 303 رﺃی
8- آقای مهدی اکبری ترک آباد نام پدر عبدالله دارای 299 رﺃی
9- آقای محمدرضا میرجانی نام پدر محمد علی دارای 245 رﺃی
10- آقای مرتضی اکبری ترک آباد نام پدر حیدر دارای 209 رﺃی
11- آقای محمد علی کلانتری نام پدر حسین دارای 129 رﺃی 
12- آقای رضا محمدی ترک آباد نام پدر علی دارای 115 رﺃی
13- آقای حسین محمدی ترک آباد نام پدر صفرعلی دارای 97 رﺃی
14- آقای حسین کلانتری نام پدر محمدرضا دارای 88 رﺃی
15- آقای عباس یوسفی ترک آباد نام پدر حسن دارای 85 رﺃی
شنبه 29 خرداد 1400 | بازدید : 65
   عدد "هفت" را وارد كنيد